Прва виртуелна библиотечка мрежа у Србији основана је ради континуираног праћења активности српских библиотека, успостављања отворене комуникације, те унапређења и модернизације њиховог радног окружења. Данас, она повезије и обједињује српске библиотеке на интернету, равноправно учествује у професионалним активностима у окружењу, делује као форум за слободну размену искустава и креативних идеја, подстиче, едукује и пружа саветодавне услуге библиотекама-чланицама. Пропагирајући сарадњу, међусобно уважавање и партнерске односе са окружењем, она те вредности шири и на глобалној мрежи.

 

 

ВИЗИЈА

 

 - Примена нajвиших познатих библиотечко-информационих стaндaрдa наступа на Интернету.

- Имплементација нових интернет технологија у живот свог окружења али тако да oбeзбeђуje oдрживи рaзвoj, трajнoст, сигурнoст, eкoнoмичнoст и eфикaснoст рeсурсa;

Go to top